RODO

KLAZULA INFORMACYJNA

ZAKŁAD STOLARSKI PRODUKCYJNO – USŁUGOWY „KOSAKOWSKI” MICHAŁ KOSAKOWSKI

 

ZAKŁAD STOLARSKI PRODUKCYJNO – USŁUGOWY „KOSAKOWSKI” MICHAŁ KOSAKOWSKI  zobowiązany jest do ochrony Państwa danych osobowych. Niniejsza informacja o zasadach ochrony prywatności opisuje:

 • rodzaje danych osobowych, jakie pozyskujemy od Państwa;
 • jak i dlaczego wykorzystujemy te informacje;
 • komu i dlaczego je udostępniamy;
 • jak długo je przechowujemy;
 • Państwa prawa, w tym sposób, w jaki mogą się Państwo z nami kontaktować w razie jakichkolwiek dodatkowych pytań o przetwarzanie Państwa danych osobowych;
 • w jaki sposób możemy zmienić niniejszą klauzulę informacyjną.
 1. Administrator danych osobowych

ZAKŁAD STOLARSKI PRODUKCYJNO – USŁUGOWY „KOSAKOWSKI” MICHAŁ KOSAKOWSKI z siedzibą w Łomży, ul Mała Kraska 5, 18-400 Łomża,  jako „administrator danych” jest podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych.

 1. Jakie dane osobowe gromadzimy?

W związku ze współpracą, polegającą w szczególności na dostarczaniu naszych produktów Klientom, gromadzimy i przechowujemy:

 • Państwa nazwisko, nazwę firmy, adres, adres e-mail i/lub numer telefonu/faxu, numer NIP, numer REGON, numer PESEL, numer rachunku bankowego, stanowisko służbowe.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest ono warunkiem zawarcia i wykonania umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy. Podanie danych osobowych dla celów marketingowych jest dobrowolne. 

 1. Jak i dlaczego będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe?

Dlaczego przetwarzamy te dane osobowe oraz jaka jest podstawa prawna takiego przetwarzania?

 • Aby zrealizować obowiązki umowne, w tym aby skontaktować się z Państwem w sprawie sprzedaży oraz w ramach naszych procedur regulujących relacje z klientem. Ten sposób wykorzystania Państwa danych osobowych jest nam potrzebny w celu wykonania naszych obowiązków umownych.
 • Aby wysyłać Państwu wiadomości o naszych produktach lub usługach, którymi mogą być Państwo zainteresowani. Będziemy przesyłać Państwu materiały marketingowe tylko w przypadku udzielenia przez Państwa zgody.
 • Aby zaoferować Państwu kierowane narzędzia sprzedaży, które pomogą Państwu dokonać wyboru właściwego produktu albo usługi. Ten sposób wykorzystania Państwa danych osobowych jest nam potrzebny do udzielenia odpowiedzi na Państwa żądanie.
 • Aby spełnić wymogi prawne, którym podlegamy takie jak obowiązki podatkowe lub finansowo-sprawozdawcze. Ten sposób wykorzystania Państwa danych osobowych jest nam potrzebny do wypełniania naszych obowiązków prawnych np. wystawienia faktury.
 • Aby zrealizować nasze uzasadnione interesy, w szczególności w celu dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych oraz ochrony przed takimi roszczeniami. Ten sposób wykorzystywania Państwa danych osobowych jest nam potrzebny do dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami  związanymi z zawartą umową lub jej niezawarciem.
 1. Komu i dokąd przekazywane są Państwa dane osobowe?

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe w celach określonych powyżej:

 • Nabywcy lub potencjalnemu przyszłemu nabywcy naszego przedsiębiorstwa.

Ponadto odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi z następujących kategorii:

 • z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek,
 • informatyczne i nowych technologii,
 • obsługi telefonicznej lub elektronicznej,
 • płatnicze,
 • księgowo - finansowe,
 • audytorskie i kontrolne,
 • prawne i windykacyjne.

Aby zapewnić dostateczny poziom ochrony Państwa danych osobowych posługujemy się standardowymi klauzulami umownymi zatwierdzonymi przez Komisję Europejską. Owe standardowe klauzule umowne dostępne są pod poniższym adresem: http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/international-transfers/transfer/index_en.htm. 

Podejmujemy działania w celu ochrony wszelkich danych osobowych przekazywanych osobom trzecim albo do innych państw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ochrony danych, jak wskazano powyżej.

 1. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy dane osobowe przez okres konieczny do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone, zgodnie z naszym wewnętrznym harmonogramem przechowywania danych. Oznacza to, że usuwamy Państwa dane osobowe po zakończeniu umowy, gdy nie są już potrzebne do obsługi żądania lub zamówienia.  

Państwa dane mogą być jednak przetwarzane przez dłuższy okres:

 • dla celów ustalania lub dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych, a także obrony przed takimi roszczeniami zgodnie z odpowiednimi okresami przedawnienia takich roszczeń;
 • dla celów wykonywania obowiązków prawnych, w tym podatkowych i rachunkowych;
 • dla celów statystycznych i archiwizacyjnych. 
 1. Jakie prawa Państwu przysługują?

W związku z Państwa danymi osobowymi, którymi dysponujemy, mają Państwo prawo:

 • Żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • Żądania, abyśmy sprostowali albo usunęli Państwa dane osobowe (choć może to oznaczać, że nie będziemy już mogli obsłużyć Państwa żądań lub zamówień);
 • Żądania, byśmy przestali przetwarzać Państwa dane osobowe albo ograniczyli nasz sposób ich wykorzystania (na przykład, jeśli uważają Państwo, że dane są niepoprawne);
 • Żądania przeniesienia danych osobowych;
 • Wycofania w każdym czasie Państwa zgody na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych w celach marketingowych.

Możemy nie przyjąć żądania usunięcia Państwa danych osobowych, jeżeli są nam potrzebne do wypełnienia obowiązku prawnego lub w związku z roszczeniem prawnym. 

Żądania związane z wykonywaniem Państwa praw należy kierować do ZAKŁAD STOLARSKI PRODUKCYJNO – USŁUGOWY „KOSAKOWSKI” MICHAŁ KOSAKOWSKI, 18-400 Łomża, ul. Mała Kraska 5,  lub na adres e-mail: drzwi@kosakowski.com.pl

Jeżeli mają Państwo skargę związaną z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo zgłoszenia jej do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a od 25.05.2018r.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo organu nadzorczego miejsca Państwa zamieszkania lub pracy, jeśli jest inny.  

 1. Czy przetwarzamy Państwa dane automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

 1. W jaki sposób możemy zmienić niniejszą informację o zasadach ochrony prywatności?

Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą klauzulę informacyjną w związku ze zmianami wymogów prawnych, regulacyjnych lub operacyjnych. Zawiadomimy Państwa o wszelkich tego rodzaju zmianach (oraz dacie ich wejścia w życie)

 

[Data aktualizacji 21.05.2018]